Infinite Thoughts

Thoughts beyond imagination

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!!!!

ಪಾಲಯಾಚ್ಯುತಾ ಪಾಲಯಾಜಿತ ಪಾಲಯ ಕಮಲಾಲಯ,

ಲೀಲಯಾದ್ರುತ ಭೂಧರಂಬೂರುಹೋದರ ಸ್ವಜನೋಧರ |||


ಪೀನ ರಮ್ಯಾ ತನುದ್ದರಂ ಭಜ ಹೇ ಮನ ಶುಭ ಹೇಮನಃ

ಸ್ವಾನುಭವ ನಿದರ್ಶನಾಯ ದಿಶಂತ ಮದ್ಯ ಸುಷಂತಮಮ್

ಆಣತೋಸ್ಮಿ ನಿಜರ್ಜುನ ಪ್ರಿಯ ಸಾಧಕಂ ಖಲಭಾಧಕಮ್

ಹೀನಾಥೋಜಿಜ್ಜಥ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||


ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!!!!

 

#ಅನಂತಕುಮಾರಹೆಗಡೆ

Related posts